Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko...

21-06-2017
Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" w 2017r.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny...

08-06-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2, przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim ...

25-05-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Aktualności pozostałe

Konkurs ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia" w 2017r.

 
Działając na podstawie art.48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia” w 2017r.
 
Warunki konkursu zamieszczono poniżej.
czytaj dalej

Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu

        W dniach 21 ÷ 25 czerwca 2017r. w miejscowości Niedźwiedź realizowany będzie projekt pn. „Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu”. W ramach projektu polscy oraz niemieccy uczestnicy będą doskonalić i rozwijać swoje artystyczne zainteresowania w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby.
        Dzięki swojemu zaangażowaniu uczestnicy nie tylko rozwiną swoje artystyczne zainteresowania, ale otworzą się i uwrażliwą na drugiego człowieka, kulturę naszych sąsiadów i przełamanie barier, także językowych w kontaktach międzyludzkich.
       Celem niniejszego projektu jest stworzenie jednolitej płaszczyzny współpracy kulturowej o szerokim zasięgu społecznym poprzez wprowadzenie nowej formy rozwoju indywidulanych zaintereowań i umiejętności artystycznych wśród uczestników projektu mieszkających po obu stronach Odry.
 
czytaj dalej
 • 08-06-2017
 • Autor: Wesołowska J.
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2,  przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o powierzchni 0,3076 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004085/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta Świebodzin, na terenach przeznaczonych pod funkcję usługową i w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, przy ważnych szlakach komunikacyjnych miasta – ul. Wałowej i  ul.Okrężnej, w niedalekiej odległości od rynku (ratusza) oraz centrum handlowo-usługowego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków handlowo-usługowych. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej:  wodną  i kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.
Zabudowę nieruchomości stanowi budynek byłej szkoły  o pow. użytkowej 1530,16 m2, pow. zabudowy 515,20 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. 517 m2),  kubaturze 9398,2 m3, rok budowy – przed 1939 r.  
 
Budynek położony jest u zbiegu ul.Okrężnej i ul.30 Stycznia, w obrębie starej  fosy miejskiej, na terenie której zlokalizowane jest boisko szkolne. Wejście główne do budynku od strony ul. Okrężnej na poziomie parteru, wejścia boczne: gospodarcze od strony boiska na poziomie piwnic oraz zapasowe od ul.30 Stycznia na poziomie parteru – obecnie nie używane.
Budynek składa się  z obiektu głównego dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonego, przeznaczonego na  sale lekcyjne, tylko kondygnacja piwniczna  zagospodarowana na kompleks żywieniowy, oraz połączonego z nim  budynku socjalnego,  piętrowego, z pomieszczeniami sanitarnymi na poziomie piwnic oraz na poziomie parteru.
Budynek murowany, w części głównej z  dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, w części socjalnej – stropodach pełny ocieplony, jednospadowy, kryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Stropy – nad piwnicą strop odcinkowy tak w budynku głównym jak i socjalnym; strop nad parterem i piętrem  w budynku głównym  drewniany na belkach drewnianych, nad poddaszem oparty na jętce,
nad piętrem budynku socjalnego stropodach pełny z płyt WPS ocieplony. Posadzki i podłogi – betonowe, cementowe, lastryko, płytki ceramiczne, wykładzina PCW, wykładzina dywanowa. Schody – ognioodporne, betonowe. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa drewniana płytowa.
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjna i olejną oraz wyłożone glazurą; tynk  zewnętrzny cementowo-wapienny malowany.
Budynek wyposażony jest w  instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, CO z kotłowni lokalnej, gazową, odgromową, telefoniczną.
Stan techniczny średni.
Ww. obiekt nie jest indywidulanie wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Budynek wraz z działką, na której jest położony zlokalizowany jest  na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.59 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lipca 1955r. oraz pod numerem rej. 2165 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 31 stycznia 1975r. W związku z powyższym wykonywanie robót budowalnych przy zabytku – którym jest historyczny  zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Świebodzin – wpisanym do rejestru zabytków oraz prowadzenie innych działań przy zabytku wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.
Budynek przy ul.Okrężnej 4 w Świebodzinie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w wykazie obiektów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
 
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki nr 245  w  2 obrębie Świebodzina.
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. część działki o nr ewid. 245 w 2 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem ZP (tereny zieleni urządzonej), pozostała jej część  na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych). Ww. działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dla zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Świebodzina granica strefy tożsama jest ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” oraz  strefą obserwacji archeologicznych „OW”.
Według danych ewidencji gruntów działka nr  245 oznaczona jest jako:  inne tereny zabudowane (Bi)  o pow. 0,0722 ha  oraz  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  (Bz) o pow. 0,2354 ha.
Nieruchomość objęta jest trwałym zarządem i jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań. Wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpi z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone w dniu 28 listopada 2016r. i 10 maja 2017r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.300.000,00 zł  netto        wadium – 130.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35
 (II piętro, pokój nr 11) w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 1000
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacać  na rachunek Powiatu Świebodzińskiego  Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Siedlcu w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  07 sierpnia 2017r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać  dowód tożsamości, nr NIP, pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu przetargu, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca  w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis  z rejestru sądowego   lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka – z notarialnym poświadczeniem podpisu – na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydanego w trybie  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia  przed zawarciem aktu notarialnego  spowoduje przepadek wpłaconego wadium  na rzecz sprzedającego.
 
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.
Wadium zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca  zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl  oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania  trzeciego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
    STAROSTA
/-/ Zbigniew Szumski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Okrężna 4

 • 25-05-2017
 • Autor: Wesolowska Jolanta
 • drukuj

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza trzecie ROKOWANIA po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3,  przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 328/27 i nr 328/28 o łącznej powierzchni 0,7656 ha, objętej księgą wieczystą ZG1S/00004089/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona w południowej części miasta u zbiegu ulic Łużyckiej i Pułaskiego, w odległości około 0,5 km od centrum miasta, około  2 km od drogi S-3 oraz 11 km od autostrady A-2.
Otoczenie nieruchomości stanowią: od strony północnej ul.Pułaskiego przy niej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od strony wschodniej ul.Łużycka, za nią sklep wielkopowierzchniowy i osiedle Łużyckie, od strony południowej i zachodniej działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowa jednorodzinna. W otaczających ulicach sieci komunalne i techniczne.
Działka nr 328/28 o pow. 0,6553 ha zabudowana, ma kształt regularny, złożony z dwóch prostokątów, przez działkę (wzdłuż wschodniej granicy) przebiega miejska kanalizacja sanitarna ɸ 200, posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Teren zróżnicowany ze spadkiem w kierunku północnym. Wjazd - droga wewnętrzna brukowana. Od strony ulic parkan drewniany na cokole i słupkach murowanych.
Zabudowę działki stanową niżej wymienione budynki i budowle trwale związane z gruntem:
•    Budynek główny ujęty w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, obiekt częściowo wbudowany w grunt, dwuklatkowy, pięcio- i czterokondygnacyjny w tym: piwnica i poddasze częściowo użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, (całkowicie podpiwniczony), o pow. zabudowy 686,00 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. zabudowy 745 m2),  pow. użytkowej 2386,70 m2(wg inwentaryzacji 2456,50 m2), kubaturze 4268 m3, rok budowy 1921.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Powierzchnie zewnętrzne ścian  izolowane termicznie. Stropy nad piwnicami i korytarzach wyższych kondygnacji staloceramiczne, pozostałe drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką z desek i mat trzcinowych. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa z  lukarnami. Pokrycie dachu dachówką karpiówką. Stolarka okienna plastikowa (skrzydło północne) i drewniana  pojedyncza. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa. Budynek wyposażony jest  w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, gazową, c.o. i c.w.u. z kotłami gazowymi typu „JUBAM” i zasobami ciepłej wody, telefoniczną, odgromową, windę kuchenną.
W latach 2006-2008 przeprowadzono wymianę pokrycia dachu z obróbkami  blacharskimi i termomodernizację  budynku, okien drewnianych na plastikowe oraz ułożono posadzki z płyt gresowych w korytarzach wyższych kondygnacji. W 1993r. zainstalowano kotły gazowe z zasobnikami ciepłej wody.
Stan techniczny obiektu - średni.
 • Budynek gospodarczy - obiekt jednokondygnacyjny, o pow. zabudowy 21,36 m2, pow. użytkowej 17,96 m2, rok budowy prawdopodobnie 1921.
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły,  obiekt kwalifikuje się  do rozebrania.
 • Budynek mieszkalno-gospodarczy ujęty w wojewódzkiej ewidencji  zabytków, obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok budowy 1921, dobudówka od strony zachodniej  wykonana w latach 70-tych XX w. W przyziemiu część gospodarcza, na piętrze lokal mieszkalny. Budynek o pow. zabudowy 100,80 m2, pow.użytkowej: część gospodarcza 63,75 m2, lokal mieszkalny 96,88 m2.
  Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjno-sanitarną, elektryczną, c.o.
  Lokal bez łazienki (WC w przyziemiu).
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły.
  Dobudówka  - obiekt jednokondygnacyjny, o funkcji gospodarczej, o pow. zabudowy 39,06 m2, pow. użytkowej 34,55 m2.
  Stan techniczny obiektu – bardzo zły, obiekt należy zakwalifikować do rozebrania.
 • Garaż – 2 stanowiskowy
  Obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w latach 1975-1980,  o pow. zabudowy 38,75 m2, pow. użytkowej 32,77 m2, kubaturze 116,25 m3, murowany, kryty papą, bramy z blachy stalowej ocynkowanej.
  Stan techniczny obiektu -  średni.
Budynek główny (dotychczas siedziba Domu Dziecka) oraz budynek gospodarczy przy nim zlokalizowany  położone na działce nr 328/28 w 3 obrębie Świebodzina, ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz  Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin.
Działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha niezabudowana, powstała  w wyniku podziału działki nr 328/12 z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową w ramach decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina z dnia 12.04.2011r. Kształt działki prostokątny. Teren równy. Dostęp do drogi publicznej ul.Pułaskiego, po ustanowieniu służebności drogowej na działce nr 328/28.  
Przez działkę w części wschodniej przebiega rurociąg kanalizacji sanitarnej ɸ 200, w zachodniej przyłącza do budynku Domu Dziecka – kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne  i telekomunikacyjne oraz tuż  przy granicy działki przyłącze wodociągowe i gazowe.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działek  nr 328/27 i 328/28 w obrębie 3 Świebodzina.
W dniu 12.04.2011r. Burmistrz  Świebodzina wydał decyzję nr 10/WZ-I/2011 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego o pow. sprzedaży detalicznej ok.180 m2 na części działki nr 328/8 (obecnie nr 328/27) w obr.3 Świebodzina  oraz niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury dla funkcjonowania obiektu.
W dniu 29.04.2013r. Burmistrz Świebodzina wydał decyzję nr 9/CP-I/2013 (zmienioną w dniu 23.05.2013r. decyzją nr 9.1/CP-I/2013) o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce 327, 328/10, 328/28, 329/53 i 328/11 o długości ok.270m i budowie przyłączy o długości ok.25m  w celu doprowadzenia gazu do działek nr 328/21, 328/22, 328/23, 328/24, 328/25 i 328/26  w obrębie 0003 Świebodzina.
W dniu 03.10.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 363/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami gazu  do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obr.3 miasta Świebodzin, przy ul.Łużyckiej i Pułaskiego, działki oznaczone geodezyjnie nr 327, 328/10, 329/53, 328/11, 328/24, 328/23, 328/21, 328/22, 328/25 i 328/26.
W dniu 02.09.2013r. Burmistrz Świebodzina  wydał decyzję nr 22/CP-I/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV o długości ok.166m oraz złącza kablowo-pomiarowego i szafki kablowej na działce nr 328/11, 329/53, 328/10 w obrębie 0003 Świebodzin do zasilenia w energię obiektów na dz. od nr 328/21 do 328/26.
W dniu 04.02.2014r. Starosta Świebodziński wydał decyzję nr 27/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę linii kablowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 328/11, 329/53, 328/10, 328/28 położonych na  ul.Łużyckiej w obr. 3 miasta Świebodzin.
W dniu 24.07.2012r. Burmistrz Świebodzina  wydał decyzję nr 37/12 zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 328/12 w obr.3 Świebodzina na działki nr 328/27 i
328/28. Zgodnie z ww. decyzją zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości nastąpiło pod warunkiem, że przy zbywaniu wydzielonej działki oznaczonej ewidencyjnie nr 328/27 zostanie ustanowiona dla niej odpowiednia służebność drogowa na działce nr 328/28 celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem ww. decyzji, celem podziału było wydzielenie działki oznaczonej ewidencyjnie  nr 328/27 z przeznaczeniem pod zabudowę w ramach  ww. decyzji nr 10/WZ-I/2011 Burmistrza Świebodzina  z dnia 12.04.2011r. o warunkach zabudowy.
Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonym uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie  z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionym uchwałą  Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r.  działki o nr ewid.  328/27 i 328/28 w 3 obrębie Świebodzina położone są na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych) i znajdują się w obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków, tożsamym ze strefą ochrony krajobrazu kulturowego „K”.
Nieruchomość położona przy ul.Łużyckiej 44 w Świebodzinie nie jest indywidulanie wpisana do rejestru zabytków. Zlokalizowana jest na terenie otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Świebodzin wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.2165, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31 stycznia 1975r.
Według danych ewidencji gruntów działka nr 328/27 o pow.0,1103 ha oraz działka nr 328/28  o pow. 0,6553 ha posiadają jeden rodzaj użytku gruntowego wykazany jako tereny mieszkaniowe, oznaczony symbolem B.
Nieruchomość   jest wolna  od obciążeń i zobowiązań.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone w dniu 09 lutego 2016r., 09 czerwca 2016r. i 10 października 2016r. oraz dwukrotnie rokowania - w dniu 23 grudnia 2016r. i  15 maja 2017r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu  rokowań  złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem rokowań  i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.200.000,00 zł  netto        zaliczka –  120.000,00 zł
Rokowania   odbędą  się  w  siedzibie  Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35 (II piętro, pokój nr 11)  w dniu  31 lipca 2017r. o godz.  1100
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach  należy składać do dnia 25 lipca 2017r. do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Kolejowa 2, w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej Zgłaszającego  z dopiskiem „Trzecie rokowania – nieruchomość zabudowana Świebodzin, ul.Łużycka 44”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę  lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku podmiotu posiadającego osobowość prawną - aktualny wpis z właściwego rejestru sądowego);
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę netto - nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie  winno być podpisane przez Zgłaszającego.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w pieniądzu należy wnieść na rachunek Powiatu Świebodzińskiego   Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  25 lipca 2017r. wymagana kwota znajdowała się na  ww. koncie.
Osoba uczestnicząca w rokowaniach musi okazać  dowód tożsamości, nr NIP  oraz złożyć  pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania i istniejącą infrastrukturą przedmiotu  rokowań, do których nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań – z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoba reprezentująca  w rokowaniach osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania oraz przedłożyć aktualny odpis  z rejestru sądowego   lub ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku przystąpienia do rokowań jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka – z notarialnym poświadczeniem podpisu – na przystąpienie do rokowań lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
Zaliczkę zwraca się przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu rokowań a uczestnikowi, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca  zostanie powiadomiona pisemnie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Uchylenie się kandydata na nabywcę od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie powoduje przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia  ministra  właściwego do spraw wewnętrznych,  wydanego w trybie  ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1061 z późn.zm.) w sytuacjach w niej wskazanych. Nieuzyskanie zezwolenia  przed zawarciem aktu notarialnego  spowoduje przepadek wpłaconej  zaliczki  na rzecz sprzedającego.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.710 z późn.zm.) sprzedaż działki nr 328/28 podlega zwolnieniu od podatku VAT, natomiast od ceny sprzedaży działki nr 328/27 zostanie ustalony  podatek VAT zgodnie z przepisami ww. ustawy  obowiązującymi  w dacie sprzedaży.
Cena nieruchomości sprzedanej w drodze rokowań podlega zapłacie nie później  niż 3 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ww. ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.swiebodzin.pl  oraz www.bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin
Zastrzega się prawo zamknięcia  trzecich rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
    STAROSTA
/-/ Zbigniew Szumski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: Łużycka 44

Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Dnia 03 maja 2017 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II, gdzie swój repertuar muzyczny zaprezentowała Świebodzińska Orkiestra Dęta. Następnie zgodnie z przyjętym programem w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza została celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach religijnych zwarta kolumna uczestników prowadzona  przez Świebodzińską Orkiestrę Dętą przeszła ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, przy którym odbyły się uroczystości patriotyczne związane z Powiatowymi obchodami Święta Narodowego 3 Maja.  Uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości dla przedstawiciela  Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza ,  po którym został odegrany hymn państwowy i wciągnięta flaga państwowa na maszt.  Obecnych na Placu w Parku Chopina przywitał  Pan Alojzy Jokiel Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego – prowadzący uroczystość .  W dalszej kolejności zgromadzeni uczestnicy Święta Konstytucji 3 Maja wysłuchali okolicznościowego wystąpienia   Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego oraz Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów. Kontynuacją ceremonii wojskowej był apel pamięci odczytany przez oficera Wojska Polskiego,  po którym oddana została salwa honorowa dla uczczenia  Święta Konstytucji 3 Maja. . Następnie  przy Pomniku Niepodległości zostały złożenie wiązanki kwiatów przez władze powiatowe, miejsko gminne, organizacje kombatanckie i społeczne, kierowników inspekcji służb i straży, żołnierzy Wojska Polskiego, środowiska oświatowe, przedstawicieli partii politycznych, stowarzyszeń, dzieci i młodzież szkolną, harcerzy oraz mieszkańców powiatu świebodzińskiego.
Dziękując wszystkim obecnym  za udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja prowadzący uroczystość zaprosił  na poczęstunek  -  grochówkę wojskową, przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną z Jordanowa.
Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja zakończył Dowódca uroczystości wydając komendę do wyprowadzenia Kompanii Honorowej  oraz pocztów sztandarowych z placu w Parku Chopina. Kompanię Honorową wystawił  Batalion Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego z Międzyrzecza.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

75Galeria zdjęć: 3 maja 2017

 • 26-04-2017
 • Autor: Cenin Leszek
 • drukuj

Obsługa w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie informuje, że od 11.04.2017 roku uległy zmianie godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, tj.:
- poniedziałek – 8.30 – 16.45
- wtorek  - nieczynny
- środa, czwartek – 8.30 – 15.15
- piątek  – 8.30 – 13.45
 
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie.

Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

Ogłoszenie

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do prac
w komisjach konkursowych oceniających oferty realizacji zadań publicznych w 2017r.
czytaj dalej

LGD BRAMA LUBUSKA - nabór wniosków

      Stowarzyszenie LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
czytaj dalej

Dzieci są naszą przyszłością i nadzieją na teraźniejszość.

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŚWIEBODZINIE

ogłasza od lutego do końca grudnia 2017r. nabór kandydatów do pełnienia funkcji:
 • Niezawodowej rodziny zastępczej,
 • Zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 • Zawodowej rodziny zastępczej,
 • Rodziny pomocowej.
Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi,
którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko,
o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.
Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz.575 z późn.zm.):
 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
UWAGA!
 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.
Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świebodzinie lub wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego również w siedzibie Organizatora lub na stronie www.pcpr.swiebodzin.pl)
1 2 3 4 5 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05